toggle
Modern Control System

Chcesz płacić mniej
za energię elektryczną?

Audytor energetyczny - pierwszy stopień bycia doradcą

Do oszczędzania energii nikogo dziś nie trzeba przekonywać. Wzrost cen surowców, a co za tym idzie i samej energii powoduje, że coraz większą uwagę zwracamy na poziom zużycia energii w naszych domach i miejscach pracy. To sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na doradców oraz audytorów energetycznych, czyli profesjonalistów zajmujących się efektywnością energetyczną.

Doradca energetyczny

Jest to specjalista posiadający szeroką wiedzę z zakresu budownictwa, fizyki budowli, ogrzewnictwa i chłodnictwa oraz energetyki. Doradca energetyczny powinien również posiadać określony zakres wiedzy ekonomicznej, głównie w zakresie kredytowania inwestycji i remontów. Główne zadania doradcy energetycznego to analiza źródeł energii, dobór ich wykorzystania oraz analiza i optymalizacja obiektu, mająca na celu obniżenie jego energochłonności. Usługi, jakie świadczy doradca energetyczny są związane z jednej strony z rosnącą świadomość konieczności oszczędzania energii w budynkach, z drugiej wchodzącą wkrótce w życie Dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz funkcjonującą w Polsce Ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121) wraz ze zmianami wg Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 ( Dz.U. Nr 76, poz. 808), zwaną Ustawą Termomodernizacyjną. To ona właśnie była podstawą do rozwinięcia się audytingu energetycznego.

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny - jest to szereg czynności związanych z oceną i analizą aktualnego stanu pozyskiwania energii, jej użytkowania w badanym obiekcie oraz wskazanie potencjalnych możliwości i obszarów poprawy i racjonalizacji tego stanu. Zgodnie z Ustawą Termomodernizacyjną, audytem energetycznym nazywamy opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt energetyczny stanowi jednocześnie założenia do projektu budowlanego termomodernizacji.
Szczegółowe założenia dotyczące zakresu, treści i formy audytu energetycznego są przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego. Głównym celem Ustawy Termomodernizacyjnej jest wsparcie finansowe przedsięwzięć modernizacyjnych poprzez współfinansowanie modernizacji w wysokości 25% wartości kredytu inwestycyjnego.

Zawód audytora energetycznego

Formalnie w polskim prawie nie istnieje obecnie zawód audytora energetycznego. W praktyce audytami zajmują się zazwyczaj specjaliści od energetyki, ogrzewnictwa, chłodnictwa i klimatyzacji, fizyki budowli czy też samego budownictwa i inżynierii środowiska. Nie jest to jeszcze popularna profesja. Tylko dla 40 proc. osób wykonujących zawód audytora, stanowi on główne źródło dochodów. Średnio wykonują oni około 20 audytów rocznie. Jednak rosnąca świadomość społeczna dotycząca efektywności energetycznej sprawia, że rośnie popyt na tego rodzaju specjalistów.
W celu zwiększenia kompetencji i umiejętności, audytorzy mogą podjąć naukę na studiach podyplomowych z zakresu audytingu oraz uczestniczyć w kursach na audytorów energetycznych. Kursy skupiają się jednak tylko na wymaganiach z zakresu termomodernizacji. Wchodząca w życie obowiązkowa certyfikacja może stać się jednak bodźcem do zmiany programu zarówno kursów jak i studiów podyplomowych z tego zakresu.

Droga zawodowa audytora energetycznego:

  • rozpoczęcie i pozytywne ukończenie kursu na audytora energetycznego lub studiów podyplomowych z zakresu audytingu energetycznego
  • przystąpienie do egzaminu Krajowej Agencji Poszanowania Energii na audytora energetycznego. Polega na samodzielnym wykonaniu i przedłożeniu do obrony przed Komisją kwalifikacyjną KAPE S.A. audytu energetycznego rzeczywistego obiektu budowlanego o wielkości:
  • dla budynków mieszkalnych – budynek wielorodzinny (min. 5 mieszkań z oddzielnymi wejściami) kubatura min. 1000 m3,
  • dla budynków użyteczności publicznej – kubatura min. 1000 m3,
  • dla obiektów przemysłowych – kubatura min. 2000 m3 lub zużycie energii większe niż 120 MWh/rok.

Po zdaniu egzaminu osoba zainteresowana uzyskuje certyfikat audytora energetycznego KAPE oraz zostaje wpisana na listę autoryzowanych audytorów energetycznych KAPE
W celu uzyskania wpisu na liste audytorów energetycznych Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych należy przejść pozytywnie poniższą procedurę.

  • rozpoczęcie i pozytywne ukończenie kursu na audytora energetycznego lub studiów podyplomowych z zakresu audytingu energetycznego
  • wykonanie w trybie ustawy co najmniej trzy, pozytywnie zweryfikowane audyty
  • wykonanie 1-2 pozytywnie zweryfikowanych audytów w trybie ustawy oraz kilku innych audytów i opracowań dotyczących oszczędności energii
  • wypełnienie formularza Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, dostępnego na stronie www.zae.org.pl

Narzędzia pracy audytorów

W pracy audytora często korzysta on ze specjalistycznego sprzętu oraz programów komputerowych pozwalających przeprowadzić pełen proces audytingu. W przypadku braku pełnej dokumentacji na podstawie, której audytor jest w stanie wykonać audyt, pomocnym narzędziem staje się kamera termowizyjna. Pozwala ona na identyfikację mostków cieplnych i miejsc ucieczki ciepła. W trakcie przygotowywania dokumentacji i badania energetycznego, audytor wspomaga się ogólnodostępnymi programami komputerowymi takimi jak na przykład BuildDesk Energy Audit, Audytor OZC, MS Excel, pozwalającymi na przeprowadzenie wyliczeń, wybór wariantów optymalizacji i stworzenie wydruków.

Jak można zauważyć, obecnie praca audytora skupia się głównie na wykonywaniu audytów na potrzeby Ustawy Termomodernizacyjnej. W przyszłości ta sytuacja może ulec zasadniczej zmianie, gdyż wchodząca w życie certyfikacja oprócz wystawiania obowiązkowych świadectw energetycznych budynków spowoduje większe zainteresowanie energooszczędnym budownictwem i poprawą jakości energetycznej budynków

Te firmy nam zaufały:

klient
klient
klient
klient
klient
klient