Kosztorysowanie - projekt budowlany

Kosztorysowanie – proces określania przez kosztorysanta wartości lub ceny obiektu budowlanego albo robót budowlanych przez tworzenie kosztorysu.
Projekt budowlany - jest to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

(pot. certyfikat energetyczny) - termin oraz zawód certyfikator energetyczny wprowadzone zostały w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 r. jako wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącej jakości energetycznej budynków. Celem Dyrektywy jest wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynku we Wspólnocie Europejskiej, biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku i opłacalność przedsięwzięć. Metodologię obliczania świadectw wprowadza Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2008 r. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat. Nie należy mylić sprawdzenia charakterystyki energetycznej budynku z audytem energetycznym, który wynika z odmiennych aktów prawnych i stosuje się w nim odmienną metodologię i jest używany dla potrzeb termomodernizacji.

Jakie informacje zawiera?

Określa wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP i energię końcową EK. Wyliczenia podane są w kWh/(m²•rok). Energia pierwotna uwzględnia straty powstające na etapie jej produkcji i przesyłaniu. Może być większa od końcowej, gdy nośnikiem ciepła jest np. gaz, prąd lub mniejsza, gdy nośnikiem jest biomasa.

Kto może sporządzać świadectwo?

 • Osoba posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub Osoba, która odbyła szkolenie i złożyła egzamin przed Ministrem Infrastruktury.
 • Osoba, która ukończyła przynajmniej roczne studia podyplomowe na kierunkach architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

Jakie budynki muszą posiadać świadectwo?

 • Każdy budynek oddawany do użytkowania oraz podlegający zbyciu lub wynajmowi.
 • Budynków użyteczności o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2(tj. dworce, szkoły, lotniska, muzea, hipermarkety) Dla tych budynków wymagane jest, aby świadectwo było umieszczony przy głównym wejściu.
 • Budynek po modernizacji, wskutek której zmieniła się charakterystyka cieplna budynku (tj. wymiana okien, termomodernizacja).
 • Mieszkanie.
 • Lokal w budynku stanowiący samodzielną całość techniczno-użytkową (tj. wynajmowany lokal w kamienicy).

Budynki zwolnione z posiadania świadectwa

 • budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • budynki kultu religijnego.
 • budynki użytkowane nie dłużej niż 4 m-ce lub 2 lata w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.
 • budynku niemieszkalne służące gospodarce rolnej.
 • budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2*rok.
 • budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2 tzw. Lofty.